Regelgeving

Bij het gebruik en het op de markt brengen van biociden is Europese en nationale wet- en regelgeving van toepassing. Op deze pagina geven we een overzicht van de meest relevante wetgeving.

Europees

Verordening (EU Europese unie (Europese unie)) Nr. 528/2012, ook wel Biocidal Products Regulation (BPR), stelt regels voor de toelating van biociden (producten) tot de Europese markt en voor de goedkeuring van de werkzame stoffen die in deze producten gebruikt worden. Belangrijke elementen zijn het creëren van een gelijk Europees speelveld en het handhaven van een hoog niveau van veiligheid voor mens, dier en milieu als gevolg van het gebruik van de biociden die op de markt komen. Een aantal onderwerpen dat door de BPR wordt geregeld:

 • goedkeuring werkzame stoffen (Europees niveau),
 • toelating van biociden op de markt (Europees en nationaal niveau),
 • mogelijkheid tot wederzijdse erkenning van biocidentoelatingen - van de ene lidstaat door een of meer andere lidstaten,
 • Unietoelatingen - toelating in alle Europese lidstaten in een keer,
 • op de markt brengen van voorwerpen die met biociden behandeld zijn – 'behandelde voorwerpen',
 • indeling van biociden in vier hoofdgroepen en tweeëntwintig productsoorten,
 • rol en verantwoordelijkheid van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA),
 • regels voor vereenvoudigde toelating van biociden op basis van niet zorgwekkende werkzame stoffen opgenomen in Bijlage I van de BPR,
 • ter plaatse (in situ) gegenereerde werkzame stoffen,
 • overzicht van de dossiervereisten nodig voor goedkeuring van werkzame stof en voor toelating van een biocide,
 • verplichting voor aanvragers om bepaalde testgegevens te delen.

Verordening (EU) Nr. 1062/2014, ook wel het 'Werkprogramma' bevat een lijst van werkzame stoffen en regels voor het aanmelden, intrekken en beoordelen van deze stoffen. Deze stoffen worden bestaande werkzame stoffen genoemd. Het zijn werkzame stoffen die vóór 14 mei 2000 in Europa op de markt waren. Lees meer.

De Europese CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening (EG) Nr. 1272/2008 is ook van toepassing op biociden (producten) en op werkzame stoffen in biociden. CLP staat voor classification, labelling and packaging ofwel indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Lees meer.

Nationaal

De nationale toelating van biociden is vastgelegd in