Regels voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels (dus ook van biociden) zijn vastgelegd in de Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification, Labelling and Packaging, CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)).

Als de stoffen voldoen aan één of meer gevaarsklassen van bijlage I van de CLP verordening (EU) 1272/2008, dan dient het etiket voorzien te zijn van de volgende informatie:

  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
  • productidentificatie
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord
  • gevarenaanduiding(en): H-zinnen
  • voorzorgsmaatregelen: P-zinnen
  • aanvullende informatie: (indien van toepassing EUH-zinnen volgens bijlage II, deel 2 en 4)

Sinds 1 juni 2017 is de indeling, etikettering en verpakking van alle biociden ook geregeld volgens de CLP Verordening.

Meer informatie

Op de website Risico's van stoffen en op de  website van het Ctgb staat meer informatie. Op deze website van ECHA staan richtsnoeren die uitleg geven over onderdelen van CLP.

Voor CLP is een speciale helpdesk beschikbaar, met informatie over de verplichtingen vanuit de CLP verordening en met uitleg over de wetgeving. Kijk op de website van de helpdesk voor meer informatie over de CLP.

Meer informatie over de producteisen van biociden staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.