Behandelde voorwerpen zijn producten die met biociden zijn behandeld. Sinds 1 september 2013 gelden er verplichtingen voor bedrijven die behandelde voorwerpen op de markt brengen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Europese biocidenverordening.

Behandelde voorwerpen zijn artikelen of mengsels die met biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt. Biociden zijn middelen met een werkzame stof die worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden, zoals ongedierte en bacteriën. 

Veel producten op de Nederlandse markt die met biociden zijn behandeld vallen onder deze regelgeving. 

Voor met biociden behandelde voorwerpen gelden de volgende verplichtingen:

Werkzame stoffen toegestaan in behandelde voorwerpen 

Met biocide behandelde voorwerpen mogen alleen in de handel worden gebracht als de werkzame stof in het gebruikte biocide, voor de productsoort waar het onder valt, is goedgekeurd op Europees niveau, is opgenomen in Bijlage I van de biocidenverordening (niet zorgwekkende werkzame stoffen) of is opgenomen in het Europese werkprogramma voor bestaande werkzame stoffen.  ECHA heeft alle werkzame stof/productsoort combinaties die zijn toegestaan in behandelde voorwerpen verzameld in de zogenoemde artikel 94 lijst.

Informatie  voor consument 

Als het noodzakelijk is om mensen, dieren en het milieu te beschermen, moeten behandelde voorwerpen vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing, inclusief voorzorgsmaatregelen. Voorts is elke leverancier van een behandeld voorwerp verplicht om binnen 45 dagen informatie te geven aan een consument die vraagt naar de aard van de behandeling en/of de gebruikte werkzame stoffen.

Daarnaast gelden voor de verschillende soorten behandelde voorwerpen verschillende regels voor de werkzame stof en de etikettering van het voorwerp.

Claim van biocide werking 

Indien de goedkeuring van de werkzame stof dat eist of indien voor het product (het behandelde voorwerp) een werking wordt geclaimd gebaseerd op of afgeleid van de biocide werking, dan moet het product voorzien worden van een etiket met daarop: 

  • een verklaring dat in het behandelde voorwerp biociden zijn verwerkt,
  • de aan het behandelde voorwerp toegeschreven biocidale eigenschap,
  • de naam van de werkzame stof die in de biocide is verwerkt,
  • de naam van alle (eventuele) in de biocide vervatte nanomaterialen gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes; een gebruiksaanwijzing met inbegrip van de te nemen voorzorgmaatregelen.

Een behandeld voorwerp met een primaire biocidale functie wordt als biocide beschouwd. Er moet een toelating als biocide worden verkregen voordat het op de markt mag worden gebracht.

Het Zweeds Chemicaliën Agentschap KEMI heeft overzichtslijsten van behandelde voorwerpen met een claim opgesteld.

Een rapport van de Scandinavische raad van Ministers  geeft informatie over de manier waarop de werkzaamheid van behandelde voorwerpen bepaald kan worden. Deze publicatie is informatief maar is niet formeel vastgesteld door ECHA of het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).