De aanleiding voor een raadpleging volgt uit de BPR-wetgeving en soms uit CLP wetgeving. Het doel van een raadpleging is om belanghebbenden de gelegenheid te bieden informatie of commentaar in te dienen. Een voorbeeld is de beoordeling van een werkzame stof die in aanmerking komt om vervangen te worden, omdat de stof bepaalde gevaarlijke eigenschappen bezit. ECHA organiseert dan een openbare raadpleging om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over mogelijk vervangende werkzame stoffen. De informatie wordt bij de besluitvorming van de Europese Commissie gebruikt. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om commentaar te geven op de voorgestelde gevaarsklasse van een stof tijdens de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH).

Om te bepalen welke werkzame stoffen vervangen moeten worden, zijn in de biocidenverordening vervangingscriteria en uitsluitingscriteria vastgesteld. Werkzame stoffen die voldoen aan de uitsluitingscriteria hebben meer gevaarlijke eigenschappen dan stoffen die voldoen aan vervangingscriteria. ECHA schrijft een openbare raadpleging uit wanneer werkzame stoffen aan vervangingscriteria of uitsluitingscriteria voldoen.

Vervangingscriteria

Als werkzame stoffen voldoen aan de vervangingscriteria, dan schrijft ECHA een openbare raadpleging uit om te beoordelen of er alternatieve werkzame stoffen beschikbaar zijn voor de te vervangen werkzame stof. ECHA neemt de informatie uit de openbare raadpleging mee in het beoordelingsrapport van de werkzame stof. Wanneer Europese lidstaten een biocide beoordelen voor toelating, moeten zij het beoordelingsrapport hierin meenemen.

Openbare raadplegingen over potentiële kandidaten voor vervanging worden bekendgemaakt via deze website van ECHA.

Uitsluitingscriteria

ECHA schrijft ook een openbare raadpleging uit wanneer een werkzame stof voldoet aan één of meer uitsluitingscriteria. Voldoet een werkzame stof aan de uitsluitingscriteria, dan is in eerste instantie de conclusie dat de werkzame stof niet mag worden goedgekeurd. Bij de uitsluitingscriteria zijn echter afwijkingsgronden geformuleerd, op basis waarvan mogelijk geconcludeerd kan worden dat een werkzame stof toch goedgekeurd kan worden. Er zijn drie afwijkingsgronden, kort samengevat: a) het risico op blootstelling aan de werkzame stof van mens, dier of milieu wordt verwaarloosbaar geacht, b) de werkzame stof wordt essentieel geacht om een ernstig gevaar voor mens, dier of milieu te voorkomen en c) het niet goedkeuren van de werkzame stof zou onevenredig grote negatieve gevolgen voor de samenleving hebben. Omdat stoffen die aan de uitsluitingscriteria voldoen ook aan de vervangingscriteria voldoen, wordt door middel van een openbare raadpleging eerst beoordeeld of er alternatieve werkzame stoffen beschikbaar zijn. Bij de beoordeling van het middel waarin de werkzame stof is verwerkt, moeten lidstaten opnieuw kijken of er een alternatief is.

Openbare raadplegingen over afwijking van de uitsluitingscriteria worden bekendgemaakt via deze website van ECHA.

Bescherming cultureel erfgoed

Een lidstaat kan de Europese Commissie vragen een biocide toe te laten dat een werkzame stof bevat die niet is goedgekeurd en die niet op Annex I van de BPR staat. De toelating kan worden verleend als er geen passende alternatieven beschikbaar zijn. Voordat de Commissie hiertoe besluit wordt een raadplegingsprocedure gehouden.

 Openbare raadplegingen over afwijking van de toelatingsvoorwaarden voor de bescherming van cultureel erfgoed worden bekendgemaakt via deze website van ECHA.

Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging))

Bij de beoordeling van het dossier van een werkzame stof wordt een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) volgens de CLP verordening. Een stap in het CLH proces is de openbare raadpleging. Dit is een periode van 60 dagen, waarin belanghebbende partijen commentaar kunnen indienen op de gevaarsklassen waarvoor gegevens zijn aangeleverd in het CLH dossier. Aanvullende, relevante gegevens voor de gevaarsklassen die open staan voor commentaar kunnen ook worden ingediend.