ECHA organiseert openbare raadplegingen om van alle geïnteresseerde partijen informatie te verzamelen voor het beoordelen van werkzame stoffen die vervangen moeten worden. Werkzame stoffen moeten vervangen worden als ze bepaalde gevaarlijke eigenschappen hebben. Tijdens de openbare raadplegingen kunnen belanghebbenden informatie indienen over vervangende werkzame stoffen.

Om te bepalen welke werkzame stoffen vervangen moeten worden, zijn in de biocidenverordening vervangingscriteria en uitsluitingscriteria vastgesteld. Werkzame stoffen die voldoen aan de uitsluitingscriteria hebben meer gevaarlijke eigenschappen dan stoffen die voldoen aan vervangingscriteria. ECHA schrijft een openbare raadpleging uit wanneer werkzame stoffen aan vervangingscriteria of uitsluitingscriteria voldoen.

Vervangingscriteria

Als werkzame stoffen voldoen aan de vervangingscriteria, dan schrijft ECHA een openbare raadpleging uit om te beoordelen of er alternatieve werkzame stoffen beschikbaar zijn voor de te vervangen werkzame stof. ECHA neemt de informatie uit de openbare raadpleging mee in het beoordelingsrapport van de werkzame stof. Wanneer Europese lidstaten een biocide beoordelen voor toelating, moeten zij het beoordelingsrapport hierin meenemen.

Openbare raadplegingen over potentiële kandidaten voor vervanging worden bekendgemaakt via deze website van ECHA.

Uitsluitingscriteria

ECHA schrijft ook een openbare raadpleging uit wanneer een werkzame stof voldoet aan één of meer uitsluitingscriteria. Voldoet een werkzame stof aan de uitsluitingscriteria, dan is in eerste instantie de conclusie dat de werkzame stof niet mag worden goedgekeurd. Bij de uitsluitingscriteria zijn echter afwijkingsgronden geformuleerd, op basis waarvan mogelijk geconcludeerd kan worden dat een werkzame stof toch goedgekeurd kan worden. Er zijn drie afwijkingsgronden, kort samengevat: a) het risico op blootstelling aan de werkzame stof van mens, dier of milieu wordt verwaarloosbaar geacht, b) de werkzame stof wordt essentieel geacht om een ernstig gevaar voor mens, dier of milieu te voorkomen en c) het niet goedkeuren van de werkzame stof zou onevenredig grote negatieve gevolgen voor de samenleving hebben. Omdat stoffen die aan de uitsluitingscriteria voldoen ook aan de vervangingscriteria voldoen, wordt door middel van een openbare raadpleging eerst beoordeeld of er alternatieve werkzame stoffen beschikbaar zijn. Bij de beoordeling van het middel waarin de werkzame stof is verwerkt, moeten lidstaten opnieuw kijken of er een alternatief is.

Openbare raadplegingen over afwijking van de uitsluitingscriteria worden bekendgemaakt via deze website van ECHA.