Er gelden voor de verschillende soorten behandelde voorwerpen verschillende regels voor de etikettering:

Soort claim / promotie-eigenschap

Eisen aan etikettering

A.
Behandeld voorwerp zonder biocidale claim. Voorbeeld: conserveringsmiddelen in verf, inkt en dergelijke.


Geen specifieke etiketteringseis, anders dan die uit andere regelgeving volgt. Tenzij een eis volgt uit goedkeuring van de werkzame stof. Zie eerste alinea onder tabel.

B.
Behandeld voorwerp met biocidale claim die te maken heeft met de behandeling met de werkzame stof of biocide. Voorbeeld: een antimuggen-tentdoek.


Specifieke etiketteringseisen naast eventuele verplichtingen uit andere regelgeving.

C.
Behandeld voorwerp met primaire biocidale claim. Voorbeeld: desinfecterende zepen.


Etikettering voorgeschreven bij de toelating als biocide, naast eventuele eisen uit andere regelgeving.

Bij een behandeld voorwerp zonder biocidale claim (A) kan zich de situatie voordoen dat bij de goedkeuring van de werkzame stof is bepaald dat met deze werkzame stof behandelde voorwerpen specifieke etikettering nodig hebben. In dat geval moet het behandelde voorwerp ook aan die etiketteringeisen voldoen.

Welke bepalingen daarnaast van toepassing zijn, is afhankelijk van de mate waarin de biocidale eigenschappen van het behandelde voorwerp worden genoemd in de claims en de promotie (in bijvoorbeeld advertenties of op het internet). Als in de claim of de promotie van een behandeld voorwerp wordt verwezen naar de biocidale eigenschappen verkregen door de behandeling (B), moet hierover informatie worden gegeven.

Is de promotie of de claim zodanig dat het behandelde voorwerp in hoofdzaak om de biocidale eigenschappen op de markt wordt gebracht? Dan wordt het behandelde voorwerp als biocide beschouwd (C). Er moet een toelating als biocide worden verkregen voordat het op de markt mag worden gebracht. 

Informatie op het etiket

In situatie B en C dient de partij die het behandelde voorwerp voor het eerst in de handel brengt de volgende informatie op het etiket te vermelden:

  • een verklaring dat het om een behandeld voorwerp gaat,
  • de biocidale eigenschap van het behandelde voorwerp,
  • de naam van de werkzame stof(-fen),
  • als vanuit de biocide nanomaterialen aanwezig zijn, de naam van elk nanomateriaal gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes,
  • een adequate gebruiksaanwijzing.

Informatie op verzoek consument

Leveranciers van behandelde voorwerpen zijn verplicht om binnen 45 dagen kosteloos informatie te geven over behandeling van het voorwerp met biociden als de consument hierom vraagt.