Sinds 1 september 2013 gelden er nieuwe verplichtingen voor bedrijven die producten op de markt brengen die met biociden zijn behandeld, zogenaamde behandelde voorwerpen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de nieuwe Europese Biocidenverordening.

Behandelde voorwerpen zijn artikelen of mengsels die met biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt. Biociden zijn stoffen die worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden, zoals ongedierte en bacteriën. 

Veel producten op de Nederlandse markt die met biociden zijn behandeld vallen onder deze nieuwe regelgeving. 

Voor met biociden behandelde voorwerpen gelden de volgende verplichtingen:

Werkzame stof goedgekeurd 

Behandelde voorwerpen mogen alleen in de handel worden gebracht als de werkzame stof in het gebruikte biocide voor dat specifieke doel is goedgekeurd op Europees niveau of is opgenomen in het Europese werkprogramma.

Informatie  voor consument 

Als het noodzakelijk is om mensen, dieren en het milieu te beschermen, moeten behandelde voorwerpen vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing, inclusief voorzorgsmaatregelen. Voorts is elke leverancier van een behandeld voorwerp verplicht om binnen 45 dagen informatie te geven aan een consument die vraagt naar de aard van de behandeling en/of de gebruikte werkzame stoffen.

Daarnaast gelden er voor de verschillende soorten behandelde voorwerpen verschillende regels voor de werkzame stof en de etikettering.

Claim van biocide werking 

Indien de goedkeuring van de werkzame stof dat eist of indien voor het product (het behandelde voorwerp) een werking wordt geclaimd gebaseerd op of afgeleid van de biocide werking, dan moet het product voorzien worden van een etiket met daarop: 

  • een verklaring dat in het behandelde voorwerp biociden zijn verwerkt,
  • de aan het behandelde voorwerp toegeschreven biocidale eigenschap,
  • de naam van de werkzame stof die in de biocide is verwerkt,
  • de naam van alle (eventuele) in de biocide vervatte nanomaterialen gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes; een gebruiksaanwijzing met inbegrip van de te nemen voorzorgmaatregelen.

Het Zweeds Chemicaliën Agentschap KEMI heeft overzichtslijsten van behandelde voorwerpen met een claim opgesteld.

Een andere publicatie geeft informatie over de manier waarop de werkzaamheid van behandelde voorwerpen bepaald kan worden. Deze publicatie is informatief maar is niet formeel vastgesteld door ECHA of het Ctgb.