De Tweede Kamer wil PFAS als werkzame stof in bestrijdingsmiddelen uitfaseren. Het restrictievoorstel van PFAS onder REACH bevat nu een uitzondering voor bestrijdingsmiddelen. De staatssecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) informeert de Kamer in een brief hoe zij hieraan invulling wil geven.

Uitzondering voor bestrijdingsmiddelen

In januari 2023 is bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een restrictievoorstel ingediend voor het op de markt en in de handel brengen van PFAS. Het restrictievoorstel van PFAS onder REACH bevat een uitzondering voor bestrijdingsmiddelen. Voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen geldt al een toelatingsregime onder andere wettelijke kaders.

Uitfasering PFAS in bestrijdingsmiddelen

Worden werkzame stoffen aangemerkt als ‘kandidaten voor uitsluiting’ of ‘kandidaten voor vervanging’? Dan worden deze werkzame stoffen uitgefaseerd binnen de Europese regelgeving voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Als een stof persistent is en toxisch, wordt deze stof aangemerkt als een ‘kandidaat voor vervanging’. De staatssecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) wil er naar toe te werken dat ook werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen met hoge persistentie én die zich verspreiden in het milieu worden aangemerkt als ‘kandidaten voor uitsluiting’. Zo wil zij PFAS in bestrijdingsmiddelen die aan die criteria voldoen, uitfaseren.

PFAS in biociden

De staatssecretaris van IenW geeft aan dat er op dit moment in Nederland een beperkt aantal biociden is toegelaten met PFAS als werkzame stof. Het gaat om één stof: flocoumafen in middelen voor knaagdierbestrijding. Deze stof is al aangemerkt als ‘kandidaat voor uitsluiting’. De stof heeft zeer gevaarlijke eigenschappen. Toch is de stof nog goedgekeurd vanwege het publiek belang van de toepassing in de professionele beheersing van ratten en muizen. De staatssecretaris geeft aan in gesprek te gaan met de professionele plaagdierbeheersers om na te gaan of er voldoende alternatieven zijn om deze werkzame stof in Europa uit te kunnen faseren.

Meer informatie