Het Europese netwerk voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (Forum) heeft positief geadviseerd over de handhaafbaarheid van het REACH-restrictievoorstel voor creosoot.

Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie onderzoekt of REACH-restrictievoorstellen in de praktijk handhaafbaar zijn. Voor creosoot is dit het geval, concludeert Forum in een advies. Daarin doet forum enkele voorstellen voor tekstwijzigingen van het restrictievoorstel en geeft adviezen voor bemonstering van behandeld hout. Lees het advies voor meer inhoudelijke details.

Biocide

Creosoot is een werkzame stof die is goedgekeurd onder de Biocidenverordening voor gebruik in biociden van productsoort 8. Dit zijn producten die gebruikt mogen worden voor houtconservering.

REACH

Vanuit de Europese wetgeving voor industriële chemicaliën (REACH) is een Annex XV-dossier opgesteld voor creosoot. Dit wordt ook wel een restrictievoorstel genoemd. Een restrictievoorstel wordt opgesteld als is vastgesteld dat de stof bepaalde eigenschappen bezit (REACH-artikel 59), zoals carcinogeen, mutageen, giftig voor reproductie, of persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). In een Annex XV-dossier wordt een voorstel gedaan voor het beperken van de productie, gebruik of het plaatsen op de handelsmarkt van de stof. Is de beperking (restrictie) vastgesteld dan wordt dat opgenomen in Annex XVII van de REACH-verordening. Momenteel is een openbare raadpleging voor creosoot van het SEAC (Comité voor socio-economische analyse) gaande.