De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) roept leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. In 2023 gaan de ILT en andere inspectiediensten controleren of de veiligheidsinformatiebladen voldoen aan de nieuwe eisen.

Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) zijn documenten met gestructureerde informatie over de risico's en veiligheidsvoorschriften van een gevaarlijke stof of preparaat. Het doel van een VIB is om afnemers te informeren over veilig gebruik. Met deze informatie kunnen werknemers die met de chemische stoffen werken en degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, maatregelen nemen om incidenten en blootstelling te voorkomen.

Oproep ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)

De inspectie ziet echter regelmatig fouten in de bladen. Daarom roept de ILT leveranties van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. Volgens artikel 70 van de Biocidenverordening zijn VIB’s ook verplicht voor biocidale werkzame stoffen en biociden. Daarom is de oproep van de ILT ook belangrijk  voor de bedrijven die biocidale werkzame stoffen en biociden verkopen.

Foute informatie op de VIB’s leidt ertoe dat gebruikers onvoldoende of onjuist worden geïnformeerd over de gevaren van de stoffen en mengsels die aan hen worden geleverd. Hierdoor ontstaan risico’s voor mens en milieu. In 2023 gaan de ILT en andere inspectiediensten controleren of de VIB’s voldoen aan de nieuwe eisen. Zie voor meer informatie over deze oproep het nieuwsbericht van ILT.

Nieuwe eisen VIB’s 

Op 18 juni 2020 publiceerde de Europese Commissie nieuwe eisen voor VIB’s. De nieuwe eisen gingen in per 1 januari 2021 voor nieuw op te stellen VIB’s. Er geldt een overgangstermijn voor oude VIB’s. Deze mogen nog worden gebruikt tot en met 31 december 2022. Zie voor meer informatie over de nieuwe eisen voor VIB’s het eerdere KNB-artikel van juli 2020.