Vlag van de EU

Op 18 juni 2020 publiceerde de Europese Commissie de aanpassing van Annex II van de REACH Verordening. Annex II bevat voorschriften voor Veiligheidsinformatiebladen (VIBs).

Door deze wijzigingen moet, indien van toepassing, de volgende informatie in de VIB’s worden opgenomen:

  • informatie over de eisen voor nanovormen van stoffen als gevolg van de recente aanpassing van REACH bijlages I, III, VI t/m XII;
  • de gevaren van stoffen en mengsels, aangegeven volgens de zesde en zevende herziening van het geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS);
  • de Unieke Formule-Identificatiecode (UFI) voor formuleringen  voor industriële toepassingen zonder verpakking;
  • informatie over hormoonontregelende eigenschappen;
  • specifieke concentratiegrenzen, vermenigvuldigingsfactoren en acute toxiciteitsschattingen vastgesteld volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008.

De nieuwe eisen gaan in per 1 januari 2021 voor nieuw op te stellen VIBs. Er geldt een overgangstermijn voor oude VIBs. Deze mogen nog worden gebruikt tot en met 31 december 2022.