Vanwege een toename in de vraag naar beoordelingscapaciteit in de EU Europese unie (Europese unie) en het aantal verzoeken of het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) wil optreden als beoordelend lidstaat heeft het Ctgb besloten om de instroom van aanvragen voorlopig te beperken.

Aanvragen zijn omvangrijker geworden, doordat veel toepassingen worden aangevraagd en producten vaak worden samengevoegd in biocide productfamilies. Daarnaast is de kwaliteit van biocidedossiers frequent matig en in sommige gevallen is er nog geen geharmoniseerd toetsingskader beschikbaar waardoor de aanvragen complex zijn. Ook worden de EU procedures steeds intensiever en uitdagender. Voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van hormoonverstorende eigenschappen en van neurotoxiciteit.

Maatregelen

Momenteel is de werklast bij het Ctgb groter dan de beschikbare capaciteit wat ten koste gaat van de voorspelbaarheid en doorlooptijd. Om de gevolgen hiervan te beperken heeft het Ctgb enkele maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen houdt in dat de instroom van aanvragen voorlopig wordt beperkt. Daarnaast worden, indien mogelijk, werkzaamheden uitbesteed aan evaluerende instanties (EI’s). Jaarlijks zal bekeken worden of voortzetting van de beperking van de instroom nodig is en of inzet van EI’s en gecontroleerde groei van de capaciteit nodig en mogelijk is om de werkvoorraad te stabiliseren en te verkleinen.