Goedkeuring en Toelating Biociden

ECHA heeft het herziene richtsnoer (guidance document) voor de PBT/vPvB beoordeling gepubliceerd. Het richtsnoer voor de milieurisicobeoordeling van biociden is in revisie, hiervan is een conceptversie gepubliceerd.

Het PBT/vPvB richtsnoer is een REACH document, dat ook gevolgd wordt bij de Europese stofgoedkeuring van biociden en productauthorisatie (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Stoffen kunnen aangemerkt zijn als Persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu) én Bioaccumulerend (ophoping van de stof in organismen) én Toxisch (giftig) voor mens en/of ecosysteem. Stoffen kunnen ook aangemerkt zijn volgens de strengere criteria van zeer Persistent én zeer Bioaccumulerend (very Persistent very Bioaccumulative).

Een stof die aan de PBT en/of vPvB criteria voldoet, voldoet aan een van de exclusiecriteria van de Biocidenverordening. Goedkeuring van de stof is alleen mogelijk op grond van uitzonderingscriteria.

Naast het richtsnoer voor PBT/vPvB is ook het richtsnoer voor de milieurisicobeoordeling van biociden (werkzame stoffen en producten) in revisie. Hiervan is een conceptversie gepubliceerd die naar de Europese bevoegde autoriteiten is gestuurd.

Lees meer