Vlag van de EU

ECHA heeft het richtsnoer voor aanvragen van technische gelijkwaardigheid herzien, de nieuwe versie is nu beschikbaar. Volgens de Biocidenverordening kan het noodzakelijk zijn de technische gelijkwaardigheid van werkzame stoffen te beoordelen. Bijvoorbeeld als werkzame stoffen op verschillende locaties worden geproduceerd en dus uit verschillende 'bronnen' afkomstig zijn.

Het doel is de overeenkomst in chemische samenstelling en het risicoprofiel van de werkzame stoffen uit verschillende bronnen vast te stellen. Wanneer de technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof is vastgesteld mag ook een stof die –bijvoorbeeld- op een andere locatie is geproduceerd dan de stof die is beoordeeld voor Europese goedgekeuring, in biociden worden gebruikt. Voor het vaststellen van deze gelijkwaardigheid kan een aanvraag worden ingediend bij ECHA via R4BP, het Biocidenregister.

Het richtsnoer dat de werkwijze en datavereisten voor het vaststellen van technische gelijkwaardigheid uitlegt is volledig herzien. Herzien zijn onder andere de informatie over fase I aanvragen en de vereisten en beoordelingscriteria voor fase II aanvragen. Fase I richt zich op het vaststellen van chemische identiteit, samenstelling en het analytisch profiel van de stof. Fase II wordt uitgevoerd als in fase I de gelijkwaardigheid niet kan worden vastgesteld. Hierbij worden toxicologische en ecotoxicologische gegevens gebruikt.

Lees meer: