Voor de werkzame stof transfluthrin is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)).

ECHA heeft een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de gevaarsklassen van transfluthrin kunnen geven. Het betreft in dit geval:

  •  Acute toxiciteit via de orale route
  •  Huidcorrosie/ -irritatie
  •  Kankerverwekkendheid
  •  Specifieke doelorgaan toxiciteit — eenmalige blootstelling
  •  Specifieke doelorgaan toxiciteit — herhaalde blootstelling
  •  Gevaar voor het aquatisch milieu

Commentaar op de voorgestelde indeling kan ook worden ingediend, evenals aanvullende, relevante gegevens die betrekking hebben op de gevaarsklassen die open zijn voor commentaar. De consultatie is gestart op 9 december 2019 en duurt 60 dagen. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.