Voor de werkzame stof koper is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 29 november 2021 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van koper kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklasse:

  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu.

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklasse kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 28 januari 2022. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.