Half maart 2024 vond de 103de vergadering van de bevoegde autoriteiten voor biociden (CA-meeting) plaats. Enkele besproken onderwerpen waren de inwerkingtreding van het Bijenrichtsnoer, de uitzondering op het verbod op uitsluitingsstoffen en de Lijst van risicobeperkende maatregelen. Voor het proces rond de uitsluitingsstoffen doet IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een beroep op belanghebbenden.

Dit verslag gaat naast bovengenoemde onderwerpen ook over de Same Biocidal Product Regulation, wederzijdse erkenningen en artikel 19(5) uitzonderingen en een lijst met nationale uitzonderingen van lidstaten op unietoelatingen.

Stroomlijning beoordeling van de uitzondering voor uitsluitingsstoffen

De lidstaten hebben op voordracht van de Europese Commissie een besluit genomen over verregaande maatregelen over het proces en de mogelijkheden van uitzondering (derogatie) wanneer een werkzame stof voldoet aan de uitsluitingscriteria. Bij de eerste goedkeuring wordt al gekeken naar mogelijke inperking (restricties). Hierbij worden alleen de toepassingen beoordeeld die zijn aangemeld door de aanvrager of die naar voren komen in de openbare raadpleging. Zo’n openbare raadpleging is onderdeel van het proces.

Het Biocide Product Comité (BPC) van ECHA zal parallel aan de risicobeoordeling van de stof op een technisch en wetenschappelijk niveau beoordelen of de stof voldoet aan de criteria van artikel 5(2). Dit gebeurt op basis van beschikbare informatie van de aanvrager en vanuit de openbare raadpleging. De BPC neemt dit op in het advies aan de Commissie. Nederland heeft voor dit afwegingsproces een methodologie ontwikkeld. Zie hiervoor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport ‘Bij wijze van uitzondering’. Dit rapport zullen wij delen met de werkgroep die dit proces op gaat zetten.

Voor belanghebbenden van biociden die een stof bevat die voldoet aan de uitsluitingscriteria is het nu dus extra van belang dat zij informatie leveren tijdens de openbare raadpleging. Zij zullen bewijs moeten leveren dat de stof noodzakelijk is voor de door hen gewenste toepassing.

Inwerkingtreding Bijenrichtsnoer

De lidstaten zijn overeengekomen dat het Bijenrichtsnoer zal gaan gelden voor stoffen die na 1 februari 2026 worden ingediend. Zowel voor de eerste keer als voor herbeoordeling. Voor stoffen die al in het werkprogramma zitten hoeven geen extra gegevens te worden geleverd voor de beoordeling van het risico voor bestuivers, zoals bijen. Meer informatie over het besluit op CIRCABC Europa.

Update Lijst van risicobeperkende maatregelen

De Coördinatie Groep (CG) biociden van ECHA heeft tijdens de beoordelingen van aanvragen onder de Biocidenverordening een lijst bijgehouden van geaccepteerde risicobeperkende maatregelen. Deze lijst wordt steeds langer en vaker gebruikt. De behoefte ontstond om deze lijst toegankelijker te maken en te harmoniseren. De Europese Commissie heeft hiervoor een oproep gedaan. Nederland heeft zich als vrijwilliger gemeld om deze taak op te pakken, samen met België, Duitsland en Frankrijk. In eerste instantie zullen dubbelingen en onduidelijkheden uit de lijst worden gehaald.

Overige onderwerpen

  • De EC herziet de Same Biocidal Product Regulation. Zij zal het eerder geleverde commentaar van de industrie en de lidstaten hierbij meenemen. De NVZ en het Platform biociden hebben in de zomer van 2023 hun zienswijze op deze procedure al kenbaar gemaakt. In juni 2024 wordt een concept voorgelegd aan de lidstaten.  
  • De EC heeft een presentatie gegeven over hoe de door een lidstaat als noodzakelijk beoordeelde biociden op basis van artikel 19(5) van de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation) zich verhouden tot de wederzijdse erkenning van een biocide product uit een andere lidstaat. De korte samenvatting is dat er veel mogelijk is en dat de artikel 19(5) procedure op lidstaat niveau gevolgd moet worden. De manier waarop het biocideproduct in die lidstaat wordt aangevraagd, maakt hiervoor niet uit. Zie de presentatie 'Article 19(5) and mutual recognition' voor alle mogelijkheden.
  • Er zal een lijst worden gepubliceerd op de ECHA-website van de nationale uitzonderingen (derogatie) van lidstaten op unietoelatingen. Deze dient ter informatie voor aanvragers en andere lidstaten.

Disclaimer

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Voor geciteerde en gelinkte documenten geldt dat altijd de laatste versie leidend is. De documenten bij de vergadering staan op het publieke gedeelte van CIRCABC.