Op 7 en 8 december 2023 vond de 102de vergadering van bevoegde autoriteiten voor biociden (CA-meeting) plaats. Onder andere het uitstel van het werkprogramma, de herziening van de Biocidenverordening en ‘Similar conditions of use’ voor unietoelatingen kwamen aan de orde. Op de twee laatstgenoemde onderwerpen wordt uw reactie gevraagd.

In dit verslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitstel werkprogramma Biocidenverordening na 2024. 
 • Aankondiging herziening Biocidenverordening (reactie gevraagd). 
 • Unietoelatingen: ‘Similar conditions of use’ (reactie gevraagd).  
 • Splitsing Biocidefamilies waarvan een deel onder artikel 19(5) is toegelaten. 
 • Nieuwe Q&A over ‘Letter of Access’. 
 • Bijeenkomst ‘best practices’ nationale toelatingen. 
 • Overig: aanpassing restrictie CO2 bijlage I, het Nederlands Strategisch Kader Biociden en de waarschuwingszin voor middelen met gevaarlijke stoffen voor bijen.

Uitstel werkprogramma Biocidenverordening na 2024 en bijbehorende maatregelen

De kogel is door de kerk. De lidstaten besloten het werkprogramma te verlengen tot 31 december 2030. Ze spraken daarnaast ingrijpende maatregelen af om deze deadline te kunnen halen.

Belangrijke maatregelen zijn:

 • Het werkprogramma krijgt een hogere prioriteit dan herbeoordelingen (renewals). Renewals moeten zo beperkt mogelijk worden uitgevoerd. Exclusiestoffen moeten wel op tijd e worden herbeoordeeld.  
 • Nieuwe beoordelingsrichtlijnen worden niet ingevoerd, tenzij strikt noodzakelijk.  
 • Stoffen worden sneller niet goedgekeurd als de referentie-toepassing geen veilig gebruik oplevert of als gegevens niet (tijdig) worden ingediend. 
 • Alle gegevens over hormoonverstoring moeten uiterlijk 31 december 2026 door de aanvrager aangeleverd zijn. 
 • Beoordeling op hormoonverstoring is niet nodig als de stof al aan de exclusiecriteria voldoet. 
 • Wanneer een stof geen humane hormoonverstoorder is, maar de beoordeling op hormoonverstoring in het milieu nog onduidelijk is, kan deze milieubeoordeling wachten tot de renewal. 
 • Alle ‘backlogdossiers’ (achterstandsdossiers) dienen voor 25 december 2025 van een BPC-opinie voorzien te zijn.

Afspraken zijn mooi, maar zonder geharmoniseerde implementatie blijft het papier. Nederland heeft daarom extra aandacht gevraagd voor de implementatie van deze regels. Verschillende lidstaten, de Europese Commissie en ECHA waren het hier mee eens. Er zijn hierover afspraken gemaakt.

Aankondiging herziening Biocidenverordening

De Europese Commissie heeft aangekondigd de herziening van de Biocidenverordening inhoudelijk in 2026 te willen afronden.  Hiervoor zal de informatie uit de implementatierapportages (artikel-65-rapportages) van de lidstaten gebruikt worden. Deze moeten in 2025 naar het Europees Parlement gestuurd worden.  

Ook Nederland bereidt zich voor op de herziening. Naast het Strategisch Kader Biociden, wat voor ons een belangrijke basis is, zullen wij weer breed informatie opvragen voor de verbetering van de Biocidenverordening.  Wilt u hier alvast een voorschot op nemen, dan kunt u mailen naar info@biociden.nl.

 

Unietoelatingen: ‘Similar conditions of use’

De lidstaten hebben besloten maatregelen te nemen om ‘similar conditions of use’ (gelijke gebruiksomstandigheden) te verduidelijken. Als een aanvrager een unietoelating wil aanvragen, moet aan deze condities worden voldaan.

De lidstaten gaan hiervoor drie overzichten opstellen:

 • Een lijst met eerder geaccordeerde derogaties voor unietoelatingen.  
 • Een lijst met cases waarin een geharmoniseerde oplossing is gevonden.  
 • Een overzicht met nationale regelgeving waardoor er mogelijk geen sprake is van similar conditions of use.

Aanvragers moeten op basis van deze overzichten eerst controleren of toepassingen die zij willen aanvragen als unietoelating, passen binnen de condities.  Daarnaast zal de Europese Commissie gaan kijken of de ‘pre-submission meeting’ (vergadering voor indiening van de aanvraag) kan helpen de doorloop van aanvragen sneller te laten verlopen.  

Heeft u ervaring met pre-submission meetings en heeft u tips over hoe deze voor u nuttiger konden zijn? Stuur deze tips dan vóór 12 januari 2024 naar info@biociden.nl

 

Splitsing Biocidefamilies (BPF) waarvan een deel onder artikel 19(5) is toegelaten 

De Europese Commissie heeft besloten dat Biocidefamilies gesplitst moeten worden als een deel onder artikel 19(5) is toegelaten. Twee verschillende toelatingstypen kunnen volgens de EC niet in één familie ondergebracht worden.    

Nederland heeft samen met enkele andere lidstaten bezwaar gemaakt tegen deze ingreep. De administratieve handeling levert weinig op, behalve meer werk. Helaas ving zij bot bij de Commissie.

Nieuwe Q&A over ‘Letter of Access’

De lidstaten hebben een Q&A geaccordeerd over de ‘letter of access’ (verklaring van toegang). De Q&A beantwoordt verschillende veelgestelde vragen over de letter of access en (de beschikbaarheid van) de data die erachter ligt. Wanneer de laatste aanpassingen gedaan zijn, komt dit document op de ECHA-website. Oostenrijk heeft de Q&A opgesteld. 

Bijeenkomst ‘best practices’ nationale toelatingen

Begin 2024 komt er een bijeenkomst voor de beoordelende autoriteiten, om de nationale toelatingen te harmoniseren. De focus van deze dag ligt op de tarievenstructuur, handhaving en het verzamelen van data. Nederland zal deelnemen en waar mogelijk haar expertise en ‘best practices’ (beproefde methoden) delen met de andere lidstaten.

Overige onderwerpen

 • Nederland heeft de andere lidstaten geïnformeerd dat er een aanvraag is gedaan voor de aanpassing van de restrictie van CO2 op bijlage I. Het doel is een vergelijkbare restrictie op te stellen als voor in situ stikstof is vastgesteld.  
 • Nederland heeft het Strategisch Kader Biociden aan de andere lidstaten gepresenteerd. Het belangrijkste punt dat wij daarin naar voren brachten is de focus op het maatschappelijk belang van de biociden in plaats van op de stof.  
 • Afgesproken is dat er een waarschuwingszin moet staan op alle middelen die als gevaarlijk voor bijen zijn bestempeld.