Op 9 augustus 2021 zijn drie vrijstellingen voor desinfectiemiddelen in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om een tijdelijke vrijstelling van desinfectiemiddelen voor luchtvaartuigen (per 12 augustus) en twee tijdelijke vrijstellingen voor handdesinfectie en voor desinfectiemiddelen van oppervlakken (per 1 september). In een e-mail van 20 augustus heeft het ministerie van I&W de gebruikers hierover geïnformeerd.  

Meer informatie over deze vrijstellingen staat op biociden.nl 

Op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) staan overzichten van desinfectiemiddelen ter bestrijding van het coronavirus: 

Het bericht van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) staat hieronder integraal gepubliceerd.  

Op  31 augustus verlopen de vrijstellingen voor hand- en oppervlakte desinfectie waarover wij u in maart en april over hebben geïnformeerd. Op 1 september treden twee nieuwe vrijstellingen in werking voor zowel hand- als oppervlakte desinfectie. Deze besluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Daarnaast zal een lijst met zowel regulier toegelaten en de vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus worden gecommuniceerd op de website van het Ctgb https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/vrijstelling.  

In Nederland mogen alleen desinfectiemiddelen tegen Covid-19 gebruikt worden die zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) met een (omkapselde) virusclaim en toegelaten voor uw sector. Daarnaast mag u gebruik maken van middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus 

Op voorspraak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid attenderen we u erop dat indien u kiest voor middelen op basis van ethanol, er verplichtingen zijn vanuit de Arbowetgeving. Deze verplichtingen zijn er, omdat ethanol als kankerverwekkend is aangemerkt (en schadelijk voor de voortplanting) in een advies van de Gezondheidsraad. Zie de, door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde, lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen Staatscourant 2021, 67 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Dit betekent onder andere dat werknemers onder de 18 jaar niet mogen worden blootgesteld aan ethanol en er dus ook niet mee mogen werken. Voor werknemers van boven de 18 jaar geldt dat bij gebruik registratie van de blootstelling verplicht is. Zie voor nadere informatie over uw verplichtingen onder de Arbowetgeving: Wat zegt de wet over kankerverwekkende en mutagene stoffen? | Kankerverwekkende en mutagene stoffen | Arboportaal