ECHA actualiseerde het richtsnoer voor de beoordeling van persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stoffen. In deze update zijn de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen meegenomen. Maar ook de herziene informatie-eisen onder REACH en de recente veranderingen in de REACH-bijlagen over ecotoxicologische informatie.

Serie richtsnoerdocumenten

Dit richtsnoer beschrijft de informatie-eisen onder REACH over de stofeigenschappen, de blootstelling aan de stof, het gebruik van de stof en de maatregelen ter controle van de risico’s in de context van de beoordeling van de chemische veiligheid. Dit maakt deel uit van een serie richtsnoerdocumenten. Deze hebben als doel belanghebbenden te helpen bij hun voorbereidingen om te voldoen aan hun verplichtingen onder de REACH-verordening.

Geactualiseerde richtsnoeren

De volgende richtsnoeren over de informatie-eisen en de beoordeling van chemische veiligheid zijn geactualiseerd: 

Lijst met voorbeelden

Daarnaast publiceerde ECHA als onderdeel van het geactualiseerde richtsnoer een lijst met voorbeelden over het toepassen van 'weight of evidence’ (WoE) bij de identificatie van PBT/vPvB-stoffen. Deze lijst houdt ECHA periodiek bij.

Meer informatie?

Op de website van ECHA staat meer informatie over het Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid en over de afspraken over PBT/zPzB-stoffen onder REACH.