Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) richt zich de komende jaren op het verkorten van doorlooptijden van aanvragen. Met name als deze bijdragen aan verduurzaming. Ook wil het Ctgb beter inzicht in de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de lange termijn. Dat zijn de belangrijkste speerpunten in de Meerjarenstrategie 2024-2027.

Kerntaken Ctgb

De kerntaak van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is de beoordeling van stoffen en middelen en daarover de ministeries adviseren. Het Ctgb draagt ook bij aan de ontwikkeling en beheer van beoordelingssystematiek en informeert professionals en publiek. De Meerjarenstrategie 2024-2027 beschrijft de prioriteiten voor komende jaren.

Verkorten doorlooptijden

Ten eerste gaat het Ctgb zich inzetten om de doorlooptijd van een aanvraag te verkorten. Ondanks al genomen maatregelen is dat nog niet voldoende gelukt. Het Ctgb richt zich concreet op het verkleinen van de werkvoorraad, stimulering van samenwerking binnen Ctgb-ketens en efficiëntere afhandeling met behulp van nieuwe IT-systemen.

Duurzaamheid

Ten tweede wil het Ctgb bijdragen aan de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket. Dat wil het Ctgb hoofdzakelijk bereiken door aanvragen die bijdragen aan duurzaamheid sneller te behandelen. Door een kortere doorlooptijd is er meer ruime voor de instroom en afhandeling van de zogenaamde ‘groene’ middelen. In de praktijk zullen zal er een apart loket komen voor de behandeling van groene aanvragen. De exacte criteria voor een 'groene' aanvraag moeten nog worden vastgesteld. Verder wil het Ctgb bijdragen aan methodiekontwikkeling ten behoeve van duurzaamheid.

Inzicht lange termijn gezondheidseffecten

Ten slotte wil het Ctgb beter inzicht krijgen in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De samenleving maakt zich steeds meer zorgen over de gezondheidseffecten die kunnen optreden bij langdurige en/of gecombineerde blootstelling aan deze stoffen. Het Ctgb wil bijdragen aan de ontwikkeling van methodieken om cumulatieve blootstelling en lange termijn gezondheidseffecten te kunnen beoordelen en voorspellen.

Lees de volledige Meerjarenstrategie van het Ctgb.