In 2020 is door de Staatssecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen. Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van deze generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Op 5 maart 2021 gaan er twee nieuwe vrijstellingen in, één voor handdesinfectiemiddelen en één voor oppervlaktedesinfectiemiddelen.

Zoals in december 2020 in de KNB nieuwsbrief is gecommuniceerd, heeft IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat voor deze nieuwe vrijstellingen alleen middelen in aanmerking komen die een (wijzigings)aanvraag hebben ingediend bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Ook moet elk middel minimaal voldoen aan de voorwaarden van één van de huidige generieke vrijstellingen. De nieuwe vrijstellingen zijn dan ook niet meer generiek, maar voorzien van een lijst van vrijgestelde middelen. Er is een vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen en vrijstelling voor oppervlaktedesinfectiemiddelen.

De vrijstelling voor oppervlaktedesinfectie is uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

Vanaf 5 maart 2021 mogen alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van de vrijstellingsbesluiten en de toegelaten middelen zijn via de toelatingenbank van het Ctgb te vinden. Een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus is ook te vinden op de website van het Ctgb.
 

De e-mail van IenW

Geachte meneer/mevrouw,

 

In het afgelopen jaar zijn door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een aantal generieke tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet regulier toegelaten desinfectiemiddelen in verband met COVID19. Een overzicht is te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Met deze vrijstellingen en de gewaardeerde inzet van veel bedrijven hebben we voorkomen dat er ernstige tekorten zijn ontstaan, en hebben we bedrijven de tijd gegeven zich op de nieuwe vraag naar desinfectiemiddelen in te stellen. Met dit bericht willen we de sector informeren over de nieuwe situatie.

 

Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van de generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Bij het aflopen van deze vrijstellingen is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat ook voorraden die onder die vrijstellingen vallen en niet opnieuw worden vrijgesteld of zijn toegelaten, vanaf 4 maart a.s. niet meer binnen Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden.

 

Op 5 maart gaan er twee nieuwe vrijstellingen in, één voor handdesinfectiemiddelen en één voor oppervlaktedesinfectiemiddelen. Zoals eerder op 9 december is gecommuniceerd, zijn voor deze nieuwe vrijstellingen alleen middelen in aanmerking gekomen die een (wijzigings)aanvraag hebben ingediend bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)), -en het middel moet minimaal voldoen aan de voorwaarden van één van de huidige generieke vrijstellingen. De nieuwe vrijstellingen zijn dan ook niet meer generiek, maar voorzien van een lijst van vrijgestelde middelen. Let wel, de vrijstelling voor oppervlaktedesinfectie is uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

 

Vanaf 5 maart mogen dan ook alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstelling verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van het vrijstellingsbesluit en de toegelaten middelen zijn via de toelatingenbank van het Ctgb te vinden. De nieuwe vrijstellingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Daarnaast zal een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus worden gecommuniceerd op de website van het Ctgb https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/vrijstelling.

 

In het toezicht door de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zal er in de eerste helft van 2021 aandacht zijn voor de producenten en distributeurs van niet langer vrijgestelde middelen, en excessen bij het gebruik van niet langer vrijgestelde middelen. Klanten, gebruikers en distributeurs die grotere voorraden hebben worden dringend verzocht de producent of importeur te contacteren om na te gaan of zij hun middelen terug kunnen sturen.

Wij vragen u hierbij dit bericht in uw netwerk kenbaar te maken (via mailings, websites, nieuwsbrieven, e.d.), met de oproep om binnen de betrokken branche of sector actief te zorgen dat er (weer) wordt gewerkt met regulier toegelaten desinfectiemiddelen of de per 5 maart vrijgestelde middelen.

 

Deze mail is gezonden naar een aantal van onze meest directe contacten waarvoor wij denken dat deze informatie nuttig is.

 

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden), dat zijn toegelaten middelen. Omdat er voor virussen niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren, zijn er tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Door deze vrijstellingen mogen middelen die nog niet zijn toegelaten door het Ctgb tijdelijk toch op de markt gebracht worden. De tweede reeks vrijstellingen verloopt op 4 maart en op 5 maart gaan er twee nieuwe vrijstellingen in.