Stoffen die naast de werkzame stof in biociden worden gebruikt (de zogenaamde hulpstoffen) kunnen een potentieel risico vormen voor mens en milieu. Daarom moet bij de toelating beoordeeld worden of deze stoffen aanleiding geven tot bezorgdheid. In de Biocidenverordening wordt expliciet vermeld dat ‘tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen’ (substances of concern; SoCs) moeten worden meegenomen in de risicobeoordeling. Daarbij moet ook worden beoordeeld of hulpstoffen hormoonverstorende eigenschappen hebben.

Beoordeling van Substances of Concern 

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft in juni 2013 besloten dat SoCs in biociden worden meegenomen in de beoordeling van alle biociden. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van data ter beoordeling van SoCs ligt bij de aanvrager.

Humane toxicologie 

In november 2014 is tijdens de CA meeting voor het aspect humane toxicologie een richtsnoer aangaande SoCs door de lidstaten aangenomen. ECHA heeft de uitvoering van de humaan-toxicologische risicobeoordeling van SoCs in Annex A van richtsnoer BPR Vol III Human Health - Assessment & Evaluation, part B&C opgenomen. Meer informatie over de beoordeling van SoCs staat op de website van het Ctgb.

Milieu 

Voor milieu blijft de situatie zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2013. Er zullen nog geen vereisten voor het datadossier SoCs voor het aspect milieu bij aanvragers worden neergelegd. Aanvragers behouden het recht om vrijwillig een datadossier voor milieu in te dienen voor SoCs. Voor het uitvoeren van de milieu-risicobeoordeling van SoCs is door ECHA een richtsnoer gepubliceerd, het betreffende onderdeel staat in deel C van BPR Vol IV Environment - Assessment & Evaluation, part B&C. Meer informatie over de beoordeling van SoCs staat op de website van het Ctgb.

SoC lijsten

Het Ctgb houdt een overzicht bij van geïdentificeerde SoCs van behandelde aanvragen sinds juni 2013. Deze lijsten  (één voor humane toxicologie en één voor milieu) zijn ter informatie aan de aanvragers, er kunnen geen rechten aan worden ontleendZie de mededeling in de Staatscourant (2013) over de Ctgb-werkwijze van de beoordeling van Substances of Concern in biociden.

Beoordeling hormoonverstorende eigenschappen hulpstoffen

Werkzame stoffen en biociden moeten worden beoordeeld op het hebben van hormoonverstorende eigenschappen. Niet alleen de werkzame stof(fen) in een biocide maar ook de hulpstoffen moeten op die eigenschappen beoordeeld worden. De CA meeting heeft voorgesteld deze beoordeling te koppelen aan de screening en beoordeling van deze hulpstoffen onder REACH. Er is een richtsnoer opgesteld dat uitlegt hoe dit proces vormgegeven wordt.