Het Permanent Comité voor biociden (SCBP – Standing Committee on Biocidal Products) bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese lidstaten en wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

Het SCBP vergadert normaliter vijf keer per jaar in Brussel. De SCBP adviseert de Europese Commissie over ontwerp-wetsteksten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de (niet-) goedkeuring van een werkzame stof onder de biocidenverordening. Het ministerie van I&W heeft zitting in de SCBP en wordt bijgestaan door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

De agenda en de adviezen van het Permanent Comité voor biociden worden openbaar gemaakt via het comitologieregister.