Het Comité voor biociden stelt adviezen van ECHA op met betrekking tot verschillende procedures onder de Biocidenverordening. Het Ctgb vertegenwoordigt Nederland in de BPC. De definitieve besluiten worden door de Europese Commissie genomen. Het gaat om adviezen en besluiten over:

  • aanvragen voor goedkeuring en verlenging van de goedkeuring van werkzame stoffen;
  • herziening van de goedkeuring van werkzame stoffen;
  • aanvragen tot het opnemen in bijlage I van werkzame stoffen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 en herziening van de opname van dergelijke werkzame stoffen in bijlage I;
  • vaststelling van werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging;
  • aanvragen voor autorisatie door de Unie van biociden en voor de verlenging, intrekking en wijziging van autorisaties, behalve wanneer de aanvraag betrekking heeft op administratieve wijzigingen;
  • wetenschappelijke en technische vraagstukken betreffende wederzijdse erkenning, overeenkomstig artikel 38.
  • op verzoek van de Commissie of de lidstaten is het Comité voor biociden ook verantwoordelijk voor het opstellen van een advies over alle andere vraagstukken die voortvloeien uit de werking van de Biocidenverordening met betrekking tot risico's voor de gezondheid van mensen of dieren of voor het milieu, of in verband met technische richtsnoeren.

Onder de BPC vallen ook de expert werkgroepen (WG Working Group (Working Group)) en ad hoc werkgroepen die wetenschappelijke adviezen geven aan de BPC.

Lees meer

ECHA: Comité voor biociden

 Infographic over de Europese goedkeuring van werkzame stoffen