Vlag van de EU

Er is voor een aantal stoffen een (aangepaste) geharmoniseerde etikettering vastgesteld. Dit heeft onder andere effect op de etikettering en toelating van biociden met de werkzame stof propiconazool.

Aangepaste CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening
Op 4 oktober 2018 is de Verordening (EU) 2018/1480 (de 13de ATP) gepubliceerd. Deze verordening past de CLP verordening (classificatie, labelling en packaging) aan. In de 13de ATP zijn stoffen opgenomen waarvoor het Risk Assessment Committee (RAC) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) een opinie heeft gepubliceerd. De classificatie van de stoffen is opgenomen of aangepast in bijlage VI van CLP verordening (EG) 1272/2008.

Consequenties
Toelatinghouders van biociden moeten nagaan of dit consequenties heeft voor de toelating en of hiervoor het etiket moet worden aangepast. De producenten moeten hiervoor zelf in actie komen volgens het bericht van het Ctgb.

Controleren
Voor reeds toegelaten biociden op basis van propiconazool geldt dat de producent moet controleren of zijn product voldoet aan de grenswaarde voor classificatie. Omdat het om de classificatie reprotoxisch 1B gaat heeft dit volgens artikel 19 lid 4 van de Biocidenverordening de consequentie dat de eventuele toepassing voor niet-professioneel gebruik daarmee komt te vervallen. Toelatinghouders moeten ervoor zorgen dat hun toelating voor 1 mei 2020 aan deze nieuwe voorwaarden voldoet.

Geharmoniseerde etiketteringen
Ook voor de volgende werkzame stoffen die in biociden worden toegepast zijn in de 13e ATP geharmoniseerde etiketteringen vastgesteld:

  • natriumhypochloriet, oplossing … % actief Cl (Cas nr 7681-52-9)
  • colecalciferol (Cas nr 67-97-0)
  • chloorcresol (Cas nr 59-50-7)
  • reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Cas nr 55965-84-9)
  • isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca- 2,4-diënoaat (Cas nr 65733-16-6)
  • tetramethrin (Cas nr 7696-12-0)
  • salicylzuur (Cas nr 69-72-7)
  • 2-methylisothiazool-3(2H)-on (Cas nr 2682-20-4)