Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verkenning laten uitvoeren onder marktpartijen naar knelpunten rondom het biocidenbeleid. Betrokkenen zijn gevraagd naar hun ervaringen en naar oplossingsrichtingen.

De verkenning werd uitgevoerd door Bureau KLB en is afgerond in februari 2021. De marktpartijen ervaren knelpunten bij het ontwikkelen en op de markt brengen van biociden. Ook worden door de marktpartijen knelpunten genoemd die zij ervaren bij de handel en toepassing van biociden en bij plaagdierbeheersing. De opbrengst van de verkenning zal door het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) worden benut voor verdere beleidsontwikkeling.

Volgende stap

Door middel van gesprekken met overheidspartijen wil het ministerie van IenW in kaart gaan brengen welke punten zij zien ter verbetering van het biocidenbeleid. Door de omvang van het beleidsterrein en de diversiteit aan thema’s wil het ministerie van IenW samen met de overheidspartijen een selectie maken. Deze meest urgente en kansrijke zaken worden dan beleidsmatig opgepakt. In dit traject wil het ministerie van IenW op een aantal van de geselecteerde thema’s en de verder uit te werken beleidsopties ook de marktpartijen en de resultaten van de verkenning betrekken.