Vlag van de EU

Ondanks de nieuwe voorstellen van de criteria is er nog steeds veel verdeeldheid tussen de lidstaten over het vaststellen van criteria voor hormoonverstorende stoffen in biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens een vergadering van de Europese Commissie in december stemden lidstaten negatief over het nieuwe voorstel van de Commissie.

Verdeeldheid spitst zicht vooral toe op een voorgestelde uitzondering voor stoffen met een bedoelde werkzaamheid op het hormoonsysteem. Volgens sommige lidstaten wordt hierdoor een onwenselijke mogelijkheid geboden om stoffen met hormoonverstorende eigenschappen toe te laten.

Voorafgaand aan de vergadering van de Europese Commissie bracht staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) de Tweede Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen over de criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

In de Kamerbrief staat dat het kabinet ernaar streeft om de criteria nu snel vast te stellen, zodat de Europese werkgroep op zo kort mogelijke termijn het gevraagde uitvoeringsrichtsnoer kan afronden. Maar het kabinet stelt ook twee aanpassingen van de huidige voorstellen voor:

  • Het kabinet wil nauwer aansluiten bij de formulering van de WHO-definitie van hormoonverstorende stoffen. Deze definitie is algemeen aanvaard door wetenschappers en non-gouvernementele organisaties.
  • Daarnaast is plausibiliteit makkelijker aan te tonen dan causaliteit waardoor het nu makkelijker wordt een stof te identificeren als hormoonverstorende stof. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) bevestigen dit. Op basis van bovenstaande kan Nederland met de voorstellen instemmen.

Uitvoeringsrichtsnoer

ECHA en EFSA hebben een voorstel voor de opbouw en inhoud van de uitvoeringsrichtsnoer gepubliceerd. Deze ligt nu ter consultatie bij de lidstaten. Begin 2017 start ECHA met de daadwerkelijke invulling van de inhoud van dit richtsnoer.

Lees meer

ChemicalWatch: No vote on latest EDC criteria drafts