Pluimvee

Verbranding van kippenmest die is verontreinigd met fipronil is vanuit milieuhygiënisch oogpunt de meest geschikte methode om deze mest te verwerken. Fipronil wordt hierdoor namelijk volledig afgebroken. De stof fipronil is illegaal als biocide gebruikt tegen bloedluis bij kippen.

Dit blijkt uit een rapport van het RIVM. Fipronil is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat er geen fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt.

Bij andere verwerkingsmethodes dan verbranding, zoals compostering of covergisting, wordt fipronil niet volledig afgebroken. Dit komt doordat bij deze methodes lagere temperaturen worden gebruikt. Ook de tijdelijke opslag van mest is geen oplossing, aangezien fipronil slecht afbreekbaar is.

Vragen over middelen

Door de fipronil-kwestie zijn er veel vragen over middelen die bloedluis bestrijden. Op dit moment zijn er biociden toegelaten voor de bestrijding van bloedluis in stallen.

Het Kennisnetwerk Biociden zet zich in voor het juist gebruik van biociden, onder anderen in de agrarische sector. Eén van de onderwerpen die de afgelopen jaren centraal stond was het opnemen van kennis over biociden in het lesprogramma in het agrarisch onderwijs. Doel is onder andere het bewustzijn te verhogen dat er gewerkt wordt met giftige stoffen en dat dergelijke middelen een toelating nodig hebben. Uiteraard kan hiermee niet worden voorkomen dat een bedrijf illegaal niet toegelaten stoffen toepast.