De Tweede Kamer is met een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen betreffende biociden (en gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw). In de brief gaat het ministerie van I&W in op de vrijstellingen voor desinfectiemiddelen, de verkoop van groene aanslagreiniger en rodenticiden aan particulieren en de evaluatie van het gebruiksvoorschrift van groene aanslagreinigers. 

Vrijstellingen voor desinfectiemiddelen 

Het ministerie van I&W heeft tijdens de coronacrisis meerdere vrijstellingen afgegeven om het aanbod van desinfectiemiddelen tijdelijk te vergroten. Op 5 maart 2021 is voor zowel oppervlaktedesinfectie als voor handdesinfectie een derde vrijstelling afgegeven. Voorwaarde is dat de middelen expliciet genoemd worden in de vrijstelling. Zie hierover de eerdere KNB-nieuwsberichten op onze coronavirus pagina. 

Verkoop groene aanslagreiniger en rodenticiden aan particulieren 

De Kamer wordt ook geïnformeerd over een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-onderzoek naar de verkoop van groene aanslagreiniger en rodenticiden aan particulieren. Het RIVM heeft onderzocht hoeveel verpakkingen van rodenticiden en groene aanslagreiniger er zijn verkocht tussen 2014 en 2019. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de populariteit van niet-chemische maatregelen. Dit RIVM-nieuwsbericht van maart 2021 beschrijft het onderzoek op hoofdlijnen. Hier is ook link naar het volledige rapport terug te vinden. 

Evaluatie gebruiksvoorschrift groene aanslagreiniger 

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft in september 2018 besloten tot een extra waarschuwing op het etiket van groene aanslagreinigers. Gebruikers worden gewezen op de risico’s van de werkzame stof didecyldimethylammoniumchloride (DDAC) voor huisdieren. Aanleiding was een aantal gevallen waarbij het gebruik van groene aanslagreinigers leidde tot verbrandingsverschijnselen in de bek van katten. Zie hierover ook het KNB artikel uit 2018. Uit cijfers van het Nederlands vergiftigingen informatiecentrum (NVIC) blijkt dat het aantal meldingen dat dieren vermoedelijk in aanraking zijn geweest met groene aanslagreinigers tot en met 2017 gestaag toenam. Daarna daalde het aantal licht en is nu stabiel op ca. 40-45 meldingen per jaar. Het aantal gevallen met daadwerkelijk ernstige vergiftigingsverschijnselen ligt aanzienlijk lager dan het aantal meldingen. Het Ctgb ziet op basis van deze aantallen geen grond voor aanvullende maatregelen. Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) geeft in de brief aan zich daar in te kunnen vinden, maar heeft het Ctgb wel gevraagd de vinger aan de pols te houden.