Binnen het Impulsprogramma Chemische Stoffen is één van de projecten ‘monitoring biocidegebruik’. De voortgang hiervan, inclusief een verkennend rapport over een monitoringssysteem van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), is nu met de Tweede Kamer gedeeld.

Volgens voormalig Minister Harbers (ministerie IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) is het nodig om de aanwezigheid van biociden in Nederland in kaart te brengen. Zo kunnen zowel huidig als nieuw beleid getoetst en waar nodig bijgestuurd worden. Hiervoor is het belangrijk dat eerst duidelijk wordt hoeveel biociden er op de Nederlandse markt worden gebracht.

Verkenning  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Het CBS heeft een dataverkenning uitgevoerd voor het mogelijk opzetten van een monitoringssysteem voor de afzet van biociden in Nederland. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport: Het opzetten van een nieuw register over de afzet van biociden in Nederland. Hierin is onder andere gekeken naar welke afzetcijfers er nu beschikbaar zijn over biociden en aan welke voorwaarden een mogelijk nationaal afzetregister zou moeten voldoen.

Ervaringen uit België en Duitsland

Het CBS keek in de verkenning ook naar ervaringen met het monitoringssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook is gekeken naar ervaringen van monitoringssystemen voor biociden in België en Duitsland. Onlangs is het jaarverslag van de Belgische biocidemarkt in 2023 gepubliceerd.

Meer informatie