Voor de werkzame stof dinotefuran is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 5 december 2022 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van de werkzame stof kunnen geven.

Het gaat in dit geval om alle gevarenklassen: fysische gevaren en gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 3 februari 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.