Voor de werkzame stof 'Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide' is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 25 april 2022 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van deze werkzame stof kunnen geven.

Openbare raadpleging 'Chrysanthemum cinerariaefolium'

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

  • Acute Tox. 4, H302,
  • Acute Tox. 4, H332,
  • Skin Sens. 1B, H317,
  • Aquatic Acute 1, H400, M-factor=100,
  • Aquatic Chronic 1, H410, M-factor=10
  • ATE oral = 700 mg/kg bw
  • ATE inhalation = 2.5 mg/L (dusts and mists)

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 24 juni 2022. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.