Vlag van de EU

Voor de werkzame stof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 19 december 2022 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van de werkzame stof kunnen geven.  

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:  

  • Acute Toxicity - inhalation 
  • Hazardous to the aquatic environment (acute and chronic) 

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.  

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 17 februari 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen. 

Raadpleeg de ECHA pagina over deze openbare raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar. 

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.