Voor de werkzame stof 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 15 maart 2021 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

  • Acute toxicity – oral
  • Acute toxicity – inhalation
  • Skin corrosion/irritation
  • Skin sensitization
  • Hazardous to the aquatic environment
  • Hazardous for the ozone layer

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 14 mei 2021. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.