Peuter bij keukenkastje

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor het aanleveren van gezondheids-informatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen aan vergiftigingencentra. Deze nieuwe regels gelden in alle EU Europese unie (Europese unie)-landen. Hierdoor verdwijnen de huidige verschillen in productinformatie tussen EU-lidstaten. De verplichting tot melden volgt uit artikel 45 van de Europese CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening.

De nieuwe regels gelden voor alle mengsels die volgens onderstaande beschrijving als gevaarlijk zijn ingedeeld. Ze gelden dus ook voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden die aan deze criteria voldoen.  Vanaf 1 januari levert u productinformatie aan via het door ECHA beheerde Poison Centres Notification (PCN) portaal. Een middel dat in verschillende EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten op de markt wordt gebracht kan in één melding worden aangemeld. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) heeft toegang tot de productinformatie van de middelen die op de Nederlandse markt worden gebracht.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden meldt u in de volgende gevallen aan bij het PCN:

  • uw gewasbeschermingsmiddel of biocide is geëtiketteerd voor gezondheid (H3xx zinnen) of
  • fysische effecten (H2xx zinnen) en
  • u brengt het product op de Nederlandse markt.

Verandering in procedure van aanleveren en aanleveren productinformatie

Een uitgebreide beschrijving van de te leveren informatie staat in de nieuwe bijlage VIII van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening. Deze bijlage is gepubliceerd als EU-verordening 2017/542. De nieuwe CLP bijlage VIII geeft uitleg over:

  • de productinformatie die aangeleverd moet worden,
  • het digitale formulier waarmee de productinformatie aangeleverd moet worden,
  • de Unieke Formule-Identificatie (UFI) die op het etiket van een gevaarlijk product moet worden vermeld.

U leest meer over de nieuwe regels voor het aanleveren van de productinformatie in de Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP. Ook de website Poison Centres van ECHA biedt informatie. De ingediende productinformatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voor vragen over productnotificatie kunt u terecht bij de REACH en CLP Helpdesk.

Nieuwe regels voor aanleveren productinformatie gefaseerd van start

Bijlage VIII van de CLP verordening gaat gefaseerd van start:

  • Vanaf 1 januari 2020 gelden de regels en het digitale formulier voor nieuwe productnotificaties voor consumentenproducten én wijzigingen (niet-professioneel gebruik).
  • Op 1 januari 2021 moet de informatie van producten voor professioneel gebruik volgens de nieuwe regels en het digitale formulier aangeleverd worden.
  • Op 1 januari 2024 geldt dit voor de industriële producten die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik op industrielocaties.
  • Op 1 januari 2025 moeten ook alle bestaande productennotificaties volgens de nieuwe regels ingediend zijn, ook die vóór 1 januari 2020 zijn aangemeld en daarna niet meer gewijzigd.

Hulpverlening bij acute vergiftigingen

Door de nieuwe regels voor aanleveren van productinformatie heeft het NVIC toegang tot alle en juiste informatie over de samenstelling van middelen. Op basis van deze informatie kan het vergiftigingencentrum snel reageren en wordt kostbare tijd gewonnen bij de behandeling van vergiftigingsverschijnselen.

Heeft u nog vragen over de productnotificatie? Kijk dan op de website van de REACH en CLP Helpdesk of stel hier direct uw vraag.