Vlag van de EU

De werkwijze voor het toetsen van de nieuwe criteria voor hormoonverstorende eigenschappen is vastgelegd in een richtsnoer. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hebben dit document gezamenlijk opgesteld. Al eerder publiceerde ECHA een overzicht van het beoordelingsproces.

De Europese Commissie heeft in november 2017 wetenschappelijke criteria voor het vaststellen van hormoonverstorende eigenschappen in biociden vastgesteld. De Europese Commissie heeft de intentie om deze criteria in andere wettelijke 'stoffenkaders' zoveel mogelijk op dezelfde manier te interpreteren.

Sinds 7 juni 2018 is de Verordening van kracht waarin deze criteria zijn vastgesteld. Sindsdien moet in elke risicobeoordeling van een werkzame stof een beoordeling volgens deze criteria zijn opgenomen. ECHA heeft hiervoor een stappenplan gepubliceerd.

Lees meer

Richtsnoer op ECHA website

Richtsnoer op EFSA website

Algemene informatie ECHA

Nieuwsbericht: Beoordeling hormoonverstorende eigenschappen in Europese stofgoedkeuring

Nieuwsbericht: Criteria hormoonontregelende eigenschappen voor biociden vastgesteld