Goedkeuring en Toelating Biociden

Op de website van ECHA is een herziene versie van het richtsnoer geplaatst waarin de milieurisicobeoordeling van biociden wordt beschreven. Het document beschrijft technisch-inhoudelijk hoe de onderdelen van de milieurisicobeoordeling worden uitgevoerd: gevaarsbeoordeling, blootstellingsschatting, effectschatting, risicobeoordeling.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige richtsnoer zijn toevoegingen over de risicobeoordeling van biocide producten, anders dan alleen werkzame stoffen. Dit is van belang wanneer meer dan één werkzame stof beoordeeld moet worden en/of wanneer er sprake is van één of meer tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen (substances of concern).

Website van ECHA

Het document is gepubliceerd op de website van ECHA. Het richtsnoer beschrijft de generieke onderdelen van de beoordelingssystematiek. De meer specifieke emissiemodellen voor de verschillende biociden-productsoorten zijn vastgelegd in emissiescenario-documenten op deze ECHA-webpagina onder 9. ESDs.