Vlag van de EU

In de afgelopen jaren zijn meer aanvragen voor unietoelatingen voor biociden ingediend dan verwacht. Bij een unietoelating wordt een biocide product niet nationaal maar Europees beoordeeld. Het product mag bij toelating in de hele Europese Unie worden verkocht. Nederland voert een groot deel van het beoordelingswerk uit.

De Europese Commissie heeft een concept rapport opgesteld met betrekking tot de unietoelatingen. Dit rapport zal na afronding worden aangeboden aan het Europese Parlement en de Europese Raad. In de jaren 2015-2017 zijn in totaal 115 aanvragen voor unietoelatingen bij ECHA ingediend. Dit is een aanzienlijk grotere toeloop dan verwacht. In het bijzonder zijn de aanvragen voor productfamilies populair.

Weinig aanvragen door MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf)

Het aantal aanvragen voor unietoelatingen voor een enkel product blijft achter bij de verwachtingen. Verder valt op dat het aantal aanvragen voor unietoelatingen door het MKB lager is dan was ingeschat. Een deel (45 van de 115) van de grotere toeloop kan worden verklaard door de aanpassing van de zogenaamde “Same Biocidal Products Regulation”. Deze aanpassing maakt de procedure van “Same Biocidal Products” ook voor unietoelatingen mogelijk.

De aanvragen voor unietoelatingen worden beoordeeld door een door de aanvrager gekozen lidstaat. Er is geen sprake van een evenredige verdeling van de werklast onder de lidstaten. Van de 115 aanvragen worden 70 aanvragen beoordeeld door slechts negen verschillende lidstaten. Van deze 70 beoordelingen worden er 41 (58 procent) uitgevoerd door Nederland.

De eerste twee beoordelingen van aanvragen voor unietoelatingen zijn onlangs door Nederland afgerond en de opinies hiervan zijn door de BPC vastgesteld. De BPC-opinies vormen de basis voor besluitvorming door de Europese Commissie en de lidstaten.