De Europese Commissie heeft het Uitvoeringsbesluit gepubliceerd waarmee het gebruik van in situ gegenereerd stikstof voor de bescherming van cultureel erfgoed in Nederland wordt toegestaan.

In situ gegenereerd stikstof is geen goedgekeurde werkzame stof. Volgens artikel 55(3) van de biocidenverordening (BPR) kan de Europese Commissie besluiten om lidstaten toe te staan een biocide toe te laten met een werkzame stof die niet is goedgekeurd. Een lidstaat van de Europese Unie moet daarvoor een aanvraag indienen. Er moet immers worden afgeweken van de vereisten van de BPR. In KNB-nieuwsberichten van 17 december 2019 en 17 juni 2020 is aandacht geschonken aan de aanvraag die Oostenrijk oorspronkelijk heeft ingediend. Daarna hebben andere lidstaten, waaronder Nederland, een aanvraag ingediend. De Nederlandse aanvraag is nu goedgekeurd. Nederland mag nu dus aanvragen voor toelating van biociden op basis van in situ gegenereerde stikstof in behandeling nemen.