Chemical Watch bericht dat ECHA signaleert dat het aantal goedkeuringen van stoffen snel stijgt in de nabije toekomst. Het gevolg is dat hierdoor een groot aantal aanvragen voor producttoelatingen gaan komen. Dit zet druk op de beoordelingscapaciteit binnen Europa. De ongelijke verdeling van aanvragen over Europa zorgt daarbij voor problemen bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

De goedkeuring van werkzame stoffen verliep de afgelopen jaren traag, maar hier komt binnenkort verandering in. Volgens Chemical Watch stelde ECHA dit tijdens het Chemical Watch Biocides Symposium op 5 mei waarbij het een sterke toename van het aantal goedkeuringen verwacht in de komende jaren. Tegelijkertijd verwacht ECHA dat maar 60-70% van de stofdossiers voor de einddatum van het beoordelingsprogramma op 31 december 2024 ingeleverd is bij ECHA. Tijdens het symposium benadrukte de Europese Commissie dat deze einddatum niet zal worden opgeschort.

Vertragingen

De op handen zijnde verhoging van het aantal goedkeuringen betekent volgens ECHA een grote uitdaging voor de bevoegde autoriteiten, ECHA en de aanvragers. Na de goedkeuring van werkzame stoffen volgen namelijk de aanvragen voor producttoelatingen op basis van die stoffen. Daarbovenop komen de hernieuwingen van momenteel goedgekeurde stoffen. Wanneer de beoordelingscapaciteit bij bevoegde autoriteiten te klein is ontstaan er vertragingen in het beoordelingsproces.

Ongelijke verdeling

Dit probleem werd onlangs benadrukt door het Ctgb. Volgens het College is er een ongelijke verdeling van de aanvragen over Europa, waarbij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een onevenredig groot aantal beoordelingen moet doen. Ondanks investeringen in de uitbreiding  is de capaciteit van het Ctgb niet voldoende voor het vele werk. Er zou volgens het College een meer gelijke verdeling van aanvragen moeten komen over de lidstaten om de kennis en ervaring in de andere landen te vergroten. Ook pleit het Ctgb voor vergroting van de capaciteit van andere bevoegde autoriteiten om doorlooptijden te verkorten.

Matige dossiers

De beoordelingscapaciteit is echter niet het enige probleem volgens het College. Zij geeft ook aan dat de kwaliteit van dossiers vaak matig is en dat de Europese procedures steeds complexer en uitdagender worden, wat voor meer werk zorgt.