Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). De onderzoekers concluderen in het algemeen dat het Ctgb doelmatig en doeltreffend functioneert.

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen schrijft voor dat het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) elke vijf jaar moet worden beoordeeld op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren. In 2022 voerde Andersson Elffers Felix (AEF) deze beoordeling uit voor de periode 2016 tot en met 2020 in opdracht van het ministerie van LNV. Het onderzoeksrapport, een beleidsnota en de reactie van het Ctgb op de evaluatie zijn als bijlagen meegestuurd met de brief aan de Tweede Kamer.

Conclusies evaluatie Ctgb

Het rapport bevestigt het beeld dat het Ctgb een organisatie is die in voldoende mate doelmatig en doeltreffend functioneert. Wel stellen de onderzoekers dat het Ctgb, net als de andere Europese toelatingsautoriteiten, kampt met een hoog aantal aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit leidt tot druk op de doorlooptijd en beschikbare capaciteit. Daarom zijn volgens de onderzoekers, naast inzet op het aantrekken van personeel, andere oplossingsrichtingen noodzakelijk.

Reactie Ctgb

Het Ctgb wil in 2023 verder werken aan een optimalisatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid. Zij wil zich daarbij richten op het volgende: 

 • Meer sturen op het reduceren van de tijd die nodig is om toelatingsaanvragen af te handelen (verkorten doorlooptijden)
  • vanuit lijnmanagement op het afronden van taken en de afgegeven ureninschattingen;
  • vanuit projectmanagement in de keten;
  • vanuit risk management.
 • Personeel aanstellen, opleiden/verder ontwikkelen en binden 
  • door het werven en selecteren van personeel  te optimaliseren;
  • door doorgroeimogelijkheden te creëren.
 • Stimuleren en optimaliseren van onderlinge samenwerking en hoe het Ctgb zich daar bij opstelt en gedraagt.