Het Handhavingsforum en haar Biocidal Products Regulation Subgroup (BPRS) zijn gestart met de voorbereidingen voor een gecoördineerd project waarbij inspecteurs biociden gaan controleren, die online in Europa worden verkocht. Dit project valt binnen het kader van een breder Europees project dat kijkt naar de internetverkoop van chemicaliën.

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat controleren of het middel in Nederland is toegelaten, of de etiketten van de aangeboden biociden juist en volledig zijn en of de biocide op de goede wijze gepromoot/aangeprezen wordt. De reclame-vereisten staan in artikel 72 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en in artikel 72 van de Biocideverordening. De voorbereidingen lopen tot eind 2019, de inspecties worden uitgevoerd in 2020 en het rapport wordt verwacht in 2021.

Het Handhavingsforum richt zich op handhaving voor de REACH (EU Europese unie (Europese unie) verordening voor chemische stoffen), CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) (EU verordening over de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen)  en PIC (EU verordening over de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen) verordening in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De subgroep BPRS richt zich op handhaving van de Biocidenverordening. Het Handhavingsforum zoekt ook naar verbetering van de kwaliteit van Veiligheidsinformatiebladen. Kijk voor meer informatie op de website van ECHA.