Vlag van de EU

Op 17 november 2017 heeft de Europese Commissie de wetstekst gepubliceerd met daarin de wetenschappelijke criteria voor het vaststellen van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen in biociden. De Europese Commissie is drie jaar en negen maanden te laat met het vaststellen van de criteria. Het is onduidelijk of identieke criteria toepasbaar zijn voor andere wettelijke kaders, aangezien de criteria voor gewasbeschermingsmiddelen afgewezen zijn.

Zie ook het nieuwsbericht Publieke consultatie richtsnoer beoordeling hormoonontregelende eigenschappen.

De Verordening waarin de criteria zijn vastgelegd wordt op 7 juni 2018 van kracht. Volgens de Biocidenverordening hadden de criteria uiterlijk op 13 december 2013 gereed moeten zijn.

Tijdens het langdurige ontwerpproces van de criteria heeft de Europese Commissie geprobeerd voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden gelijke criteria op te stellen. Daarbij had de Commissie de wens om eenduidige criteria te ontwikkelen die toepasbaar zijn voor alle relevante wetgeving.


In de criteria voor biociden is nu een artikel opgenomen (Deel B, artikel 3) dat primair bedoeld was om bepaalde typen werkzame stoffen, zoals insect-groeiregulatoren, niet onder de criteria te laten vallen. Het Europees Parlement heeft vanwege dit artikel de ontwerp-criteria voor gewasbeschermingsmiddelen afgewezen. Voor gewasbeschermingsmiddelen zullen de criteria dus aangepast moeten worden.

De criteria voor biociden zijn niet in het Europees Parlement besproken omdat dit niet wettelijk vereist is.

De verordening waarin de criteria zijn vastgelegd is hier te vinden.