In 2022 bracht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) door markt- en overheidspartijen ervaren knelpunten en voorgestelde oplossingsrichtingen in het biocidenbeleid in beeld. Staatssecretaris Heijnen van IenW laat in een reactie op deze beleidsverkenning biociden aan de Tweede Kamer weten welke acties ze op korte termijn wil inzetten. Daarnaast kondigt ze een Strategisch Kader Biociden aan voor de lange termijn.  

De staatssecretaris geeft in de Kamerbrief haar reactie op de beleidsverkenning biociden. Het ministerie werkt langs drie sporen aan de in de beleidsverkenning aangedragen knelpunten en oplossingsrichtingen.   

  1. Oplossingsrichtingen voor overheidsknelpunten:  Binnen het spoor ‘overheidsknelpunten’ wordt gewerkt aan een betere informatiepositie. Er wordt onder andere ingezet op monitoring van het biocidengebruik. Ook wordt gewerkt aan verbeteringen in het proces van toezicht en handhaving. 

  2. Oplossingsrichtingen voor knelpunten bij ontwikkeling en op de markt brengen van biociden: Een belangrijk knelpunt in dit spoor is de vertraging in het Europese werkprogramma voor de beoordeling van bestaande werkzame stoffen in biociden. De staatssecretaris belooft zich in Europa in te zetten voor meer voorspelbaarheid in de beoordelingsprocessen. En voor  een betere verdeling van de werklast over de lidstaten. Daarnaast wordt er nationaal en internationaal gewerkt aan verbetering van de beoordelingskaders en -procedures. Ten slotte worden beleidsinstrumenten voor het stimuleren van innovatie voor veiligere chemische stoffen onderzocht. 

  3. Oplossingsrichtingen voor knelpunten bij handel in en toepassing van biociden: Het ministerie wil onder andere zorgen voor meer kennis en deskundigheid over juist gebruik van biociden in de ketens. Ook is preventie een belangrijk speerpunt om de inzet van biociden waar mogelijk te beperken. 

Een deel van de genoemde onderwerpen wordt opgepakt in projecten onder het Impulsprogramma Chemische Stoffen. Zie ook het artikel Biocideprojecten in Impulsprogramma Chemische Stoffen.

Naast de genoemde acties voor de korte termijn gaat de staatssecretaris aan de slag met een Strategisch Kader Biociden. Hierin wordt de strategische koers voor het biocidenbeleid op lange termijn uitgewerkt. Het Strategisch Kader Biociden is naar verwachting rond de zomer van 2023 klaar. 

Meer lezen?  

Bekijk dan de volledige beleidsreactie en het nieuwsbericht over de knelpunten en oplossingsrichtingen in het biocidenbeleid op biociden.nl.