IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft naar aanleiding van de aanvulling van de lijst vrijgestelde handdesinfectiemiddelen een mail verstuurd. Hierin wordt uitgelegd wat de reden is voor deze aanvulling. In de e-mail wordt ook gewezen op de verplichtingen vanuit de Arbowetgeving voor het werken met ethanol. Deze verplichtingen gelden ook voor het werken met handdesinfectiemiddelen op basis van ethanol.

Voor het werken met ethanol gelden verplichtingen vanuit de Arbowetgeving. Ethanol is in een advies van de Gezondheidsraad als kankerverwekkend (en schadelijk voor de voortplanting) aangemerkt. Dit betekent onder andere dat werknemers onder de 18 jaar niet mogen worden blootgesteld aan ethanol en er dus ook niet mee mogen werken. Voor werknemers van boven de 18 jaar geldt dat bij gebruik registratie van de blootstelling verplicht is. In het Arboportaal staat meer informatie over de verplichtingen onder de Arbowetgeving. In de SZW-lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen is ethanol ook terug te vinden.

De volledige mail van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is opgenomen in het  artikel over de aanvulling van de lijst vrijgestelde handdesinfectiemiddelen.