Werkzame stoffen en biociden worden voor goedkeuring en toelating beoordeeld op het risico dat zij hebben voor het milieu. ECHA houdt de inhoudelijke afspraken over de te volgen beoordelingsmethodiek bij. De herziene Technical Agreements on Biocides (TAB) voor ‘milieu’ zijn nu gepubliceerd.

ECHA coördineert het Europese proces van beoordeling van werkzame stoffen die in biociden gebruikt worden. Een bevoegde autoriteit van een Europese lidstaat stelt een beoordelingsrapport voor een werkzame stof op. Dit gebeurt op basis van een dossier dat de aanvrager aanlevert. Overige lidstaten kunnen commentaar op dit beoordelingsrapport indienen.

Voor elk van verschillende beoordelingsaspecten  bestaat een werkgroep (Working Group) van Europese experts. Het gaat hierbij om analytiek, fysische en chemische eigenschappen, werkzaamheid, risico’s voor de mens en risico’s voor het milieu. Deze werkgroepen vergaderen normaal gesproken in Helsinki - nu online - over eventuele geschilpunten in het beoordelingsrapport.

De methoden van beoordelen zijn voor het onderdeel milieu vastgesteld in richtsnoeren en emissie scenario documenten (ESDs). In de praktijk blijkt het nodig te zijn om aanvullende afspraken te maken of wijzigingen in genoemde methodieken vast te leggen. Dat gebeurt in de Technical Agreements on Biocides (TAB). ECHA heeft recent een herziene versie gepubliceerd van de TAB Environment.