Vlag van de EU

Of de classificatie van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang wordt doorlopend getoetst. Aanpassingen van de classificatie worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaption to technical and scientific progress). Dit jaar zijn er twee aanpassingen van de classificatie, etikettering en verpakking (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging))-verordening gepubliceerd.  

In de 16e ATP (Verordening 2021/643) staan enkele aanpassingen in de tekst van noten J tot en met R van bijlage VI van Verordening 1272/2008. In de 17e ATP (Verordening 2021/849) zijn voor verschillende biocide werkzame stoffen nieuwe classificaties opgenomen. Daarnaast zijn er voor een aantal stoffen classificaties aangepast of aangevuld met acute toxiciteitsschattingen (ATE) en M-factoren.  

Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen. Of het kan consequenties hebben voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten. Een aanpassing kunnen producenten aanvragen  via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Of via R4BP: het biocidenregister van ECHA. De nieuwe geharmoniseerde classificatie is niet onmiddellijk verplicht. Dit geeft leveranciers tijd om de etikettering en verpakking van de middelen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 17 december 2022.