De Biocidenverordening is op 1 september 2013 van kracht geworden. De etiketteringsverplichtingen voor behandelde voorwerpen zijn sinds die datum van kracht, hiervoor geldt geen overgangsregeling. Voor de beoordelingsverplichting van de werkzame stof waarmee voorwerpen zijn behandeld geldt wel een overgangsregeling. Daarbij zijn verschillende situaties denkbaar, die zijn weergegeven in onderstaand schema.

Schema Overgangsregeling behandelde voorwerpen

1. De werkzame stof (-fen) is (zijn) beoordeeld voor toepassing in het (type) voorwerp: het behandelde voorwerp kan op de markt blijven, maar u heeft wel een etiketteringsplicht. Op de website van ECHA kunt u nagaan of de stof is goedgekeurd.

2. De werkzame stof (-fen) is (zijn) nog niet beoordeeld voor deze toepassing, maar er is wel een aanvraag ingediend ter beoordeling. Wanneer dit het geval is, kan het behandelde voorwerp op de markt blijven totdat eventueel negatief is besloten. Dan resteert nog een halfjaar om het voorwerp van de markt te halen. Aan de hand van de lijst van goedgekeurde leveranciers op de website van ECHA kunt u nagaan of er al een aanvraag is ingediend voor de betreffende stof.  

3. De werkzame stof(-fen) is (zijn) nog niet bekend in een beoordelingsprogramma: het behandelde voorwerp kan op de markt blijven, maar voor 1 september 2016 moet een dossier ter goedkeuring van de werkzame stof worden aangeboden. Zo niet, dan mogen de behandelde voorwerpen vanaf 28 februari 2017 niet meer op de markt worden aangeboden (+etiketteringsplicht). Wordt negatief beschikt op dit dossier, dan mogen behandelde voorwerpen 180 dagen na de datum van dat besluit niet meer op de markt worden aangeboden.

4. Behandelde voorwerpen die behandeld zijn met werkzame stoffen die nog niet ter goedkeuring zijn aangeboden en die na 1 september 2016 op de markt worden gebracht, zullen moeten wachten op de beoordeling van de werkzame stof.