Voordat een biocide onder de BPR kan worden toegelaten moet de werkzame stof zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of zijn opgenomen in het werkprogramma. Pas daarna kan een toelating voor het biocide worden aangevraagd.

Op de website van ECHA kunt u nagaan of de werkzame stof is goedgekeurd of is opgenomen in het werkprogramma voor het doel (productsoort) waarvoor uw biocide zal worden gebruikt. In het toelatingsdocument kunt u bij specifieke bepalingen nagaan of er uitzonderingen gelden voor een toepassing onder een bepaald producttype.

Bestaande aanvraag voor een werkzame stof

Is de werkzame stof nog niet goedgekeurd voor de voor u relevante productsoort? Dan is het mogelijk dat er al een aanvraag loopt voor de betreffende werkzame stof. Op de lijst van goedgekeurde leveranciers van ECHA kunt u nagaan of:

  • De werkzame stof is opgenomen in het Europese werkprogramma. Dat is het programma waarin alle bestaande werkzame stoffen worden beoordeeld.
  • Een ander bedrijf al een aanvraag voor de betreffende stof in combinatie met het producttype heeft ingediend.

Nieuwe aanvraag indienen voor werkzame stof

Is de werkzame stof niet goedgekeurd voor het betreffende producttype en is deze niet opgenomen in het herbeoordelingsprogramma of is hiervoor geen aanvraag ingediend? Dan kunt u uw aanvraag indienen bij ECHA. Een aanvraag voor biociden onder de biocidenverordening moet via het Europese informatiesysteem R4BP worden ingediend, er zijn dus geen Nederlandse aanvraagformulieren meer.

Aanvraag toelating biocide

Bedrijven die biociden in de handel willen brengen, moeten een aanvraag voor toelating indienen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden )) indien het overgangsrecht van toepassing is. Een aanvraag voor de toelating van een middel onder de biocidenverordening moet via het Europese informatiesysteem R4BP worden ingediend. Er is in dat geval geen Nederlands aanvraagformulier meer.