Werkzame stoffen moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie voordat een toelating kan worden verleend voor een biocide dat deze werkzame stoffen bevat. De werkzame stoffen worden eerst beoordeeld door een bevoegde autoriteit van een lidstaat. Vervolgens stelt het Comité voor biociden (BPC) van ECHA een advies op. Op basis van dit advies besluit de Europese Commissie over de goedkeuring.

De Biocidenverordening (BPR) onderscheidt bestaande werkzame stoffen en nieuwe werkzame stoffen.

Bedrijven moeten verzoeken tot goedkeuring van een werkzame stof aanvragen door een dossier in te dienen bij ECHA. Ondernemingen kunnen ECHA vragen de technische gelijkwaardigheid van hun werkzame stof vast te stellen.

Kosten

De tarieven voor goedkeuring van werkzame stoffen vindt u op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).